Skip to content

Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

  • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
  • Ett årligt styrelsearvode om 375 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 125 000 kr vardera, oförändrat från föregående år
  • Arvode till revisor enligt godkänd räkning
  • Omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander, samt nyval av Tony Grimaldi och Johan Nordström
  • Omval av Åke Sund till styrelseordförande
  • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor
  • Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner 

 

För vidare information, vänligenkontakta:

Åke Sund, styrelseordförande, mobilnummer:070 667 00 74
Karl Bohman, VD, mobilnummer: 070 560 02 68

Stockholm
2018-04-25

Download PDF

Release