Skip to content

Stämmokommuniké från årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ), som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, beslutades i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, http://www.saltxtechnology.com.

  • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 375 000 kr och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125 000 kr vardera, oförändrat från föregående år. Beslutades att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete.
  • Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Omval av Åke Sund, Staffan Andersson, Tony Grimaldi, Hans Holmström, Erica Larson och Elin Lydahl som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Omval av Åke Sund till styrelseordförande.
  • Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 30 000 000 aktier (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet).

För vidare information, vänligen kontakta:
Åke Sund, styrelseordförande, tel: 0706-67 00 74
Carl-Johan Linér, VD, tel: 0705-32 08 08

********************************************  

Om SaltX Technology
SaltX  Technology  utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar baserat  på  nanocoatat  salt.  SaltX  mål  är att utveckla och erbjuda hållbara  tekniska   lösningar som gynnar  kunder, klimat och samhälle.  SaltX  Technologys  aktie är noterad på Nasdaq  First  North Premier  Growth  Market. FNCA Sweden AB, +468-528 00 399, info@fnca.se, är  SaltX  Technologys  certifierade rådgivare.  För mer  information, besök: 
www.saltxtechnology.com.   

Stockholm, 2021-04-22

Download PDF

SaltX Stämmokommuniké 2021