Skip to content

Stämmokommuniké från årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag. 

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com. 

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021. 

 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. 

 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 • Beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 405 000 kronor (375 000) och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med 135 000 kronor (125 000) vardera. Beslutades att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete. 

 • Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

 • Omval av Åke Sund, Staffan Andersson, Tony Grimaldi, Hans Holmström, Erica Larson och Elin Lydahl som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

 • Omval av Åke Sund till styrelseordförande. 

 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor. 

 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 40 000 000 aktier (innefattande aktier som kan tillkomma efter utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet). 

 • Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare, övriga anställda i den koncern i vilken bolaget är moderbolag (”koncernen”) och andra nyckelpersoner (gemensamt ”nyckelpersoner”) genom (A) beslut om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 från bolaget till nyckelpersoner i koncernen på marknadsmässiga villkor, till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje (1) teckningsoption berättigar under perioden från och med 1 juni 2025 till och med 30 juni 2025 till teckning av en (1) B-aktie i bolaget till en kurs som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under fem (5) handelsdagar direkt före 24 maj 2022. 
   

För vidare information, vänligen kontakta: 
Åke Sund, styrelseordförande, tel: 070 667 00 74 
Carl-Johan Linér, VD, tel: 0705-32 08 08 

Om SaltX Technology 
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com. 

Stockholm 2022-04-25  

Download PDF

Release