Skip to content

Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier samt en emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram till anställda. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader.

Ett prospekt har upprättats och kommer att godkännas av Finansinspektionen med anledning av företrädesemissionen. Ett godkänt prospekt kommer inom kort att offentliggöras på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2016
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
 • Ett årligt styrelsearvode om 375 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget om 125 000 kr vardera
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning
 • Omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Olle Nordström, Tommy Nilsson och Juan Zayas Hernandez, samt nyval av Elin Lydahl och Indra Åsander
 • Omval av Åke Sund till styrelseordförande
 • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor
 • Beslut om företrädesemission av aktier
 • Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda
 • Beslut om principer för valberedning 

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Åke Sund, styrelseordförande, telefonnummer: 070 667 00 74

Karl Bohman, VD, telefonnummer: 070 560 02 68