Skip to content

Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier serie B. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 80,6 mkr före emissionskostnader.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

  • Beslut om emission av 14 519 094 aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 5,55 kr per aktie. Avstämningsdag för företrädesemissionen är 12 november 2019 och teckningsperioden löper från och med den 14 november 2019 till och med den 28 november 2019. Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen kommer offentliggöras snarast efter det godkänts av Finansinspektionen.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av högst 1 128 725 aktier av serie B.

För vidare information, vänligen kontakta:
Åke Sund, styrelseordförande, mobilnummer: 070 667 00 74
Carl-Johan Linér, VD, mobilnummer: 070-532 08 08

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com   

2019-11-05

Download PDF

Stämmokommuniké