Skip to content

Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om fusion

Vid dagens bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX”) beslutades att godkänna fusionsplan samt om emission av fusionsvederlag avseende den planerade fusionen mellan SaltX och SunCool AB (”SunCool”). Beslut om att godkänna fusionsplanen har även fattats vid dagens bolagsstämma i SunCool.

Beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen förväntas bli registrerat av Bolagsverket under det första kvartalet 2018. I och med registreringen kommer SunCool att upplösas.

Fusionsvederlaget består av nyemitterade aktier av serie B till ett utbytesförhållande av 3 500:1 så att 3 500 aktier i SunCool ger rätt till 1 aktie i SaltX. Detta innebär en ökning av högst 733 193 aktier av serie B. Till följd av detta kan aktiekapitalet i SaltX komma att öka med högst 58 655,44 kronor. Berättigad att erhålla de nyemitterade aktierna är, med ovan angiven utbytesrelation, innehavarna av aktier i SunCool per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen.

Beslutet var i enlighet med det framlagda förslaget och beskrivs vidare i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

För vidare information, vänligen kontakta:

Åke Sund, styrelseordförande, tel: 070 667 00 74
Karl Bohman, VD, tel: 070 560 02 68

Denna information är sådan information som SaltX Technology Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 16:00 CET.

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.  

Stockholm
2017-10-30

Download PDF

Release