Skip to content

Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningen och styrelsens förslag.

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 • Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning
 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
 • Ett årligt styrelsearvode om 375 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 125 000 kr vardera, oförändrat från föregående år
 • Arvode till revisor enligt godkänd räkning
 • Omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Staffan Andersson, Tony Grimaldi och Elin Lydahl, samt nyval av Hans Holmström och Erica Larson
 • Omval av Åke Sund till styrelseordförande
 • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor
 • Beslut om ändring av bolagsordning
 • Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
   

För vidare information, vänligena kontakta:

 • Åke Sund, styrelseordförande, tel: 070 667 00 74
 • Carl-Johan Linér, VD, tel: 070 532 08 08

 

********************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

 

Stockholm 2020-04-23

Download PDF

Stämmokommuniké