Skip to content

VD har ordet

Nu g&aring;r SaltX till marknaden och s&ouml;ker ytterligare finansiering. Varf&ouml;r?Det finns tv&aring; sk&auml;l till varf&ouml;r SaltX &auml;r i behov av ytterligare kapital f&ouml;r att p&aring; b&auml;sta s&auml;tt nyttja v&aring;r patenterade l&ouml;sning att lagra termisk energi i salt: Dels har det tagit l&auml;ngre tid &auml;n vi tidigare bed&ouml;mde att f&aring; ig&aring;ng f&ouml;rs&auml;ljningen av v&aring;rt nano-coatade salt, &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/vd-har-ordet/">Continued</a>

Nu går SaltX till marknaden och söker ytterligare finansiering. Varför?
Det finns två skäl till varför SaltX är i behov av ytterligare kapital för att på bästa sätt nyttja vår patenterade lösning att lagra termisk energi i salt:

Dels har det tagit längre tid än vi tidigare bedömde att få igång försäljningen av vårt nano-coatade salt, även om intresset varit och fortfarande är stort. 

Dels vill vi dra nytta av detta historiska tidsfönster som nu finns i marknaden, marknadsläget gör att vi måste öka takten ytterligare. Vi ser stora möjligheter att skapa värden för våra aktieägare – värden vi till stora delar riskerar gå miste om med nuvarande utvecklingstakt.

Intresset för storskalig energilagring accelererar. Då världen ställer om till förnybar energiproduktion är det nödvändigt att andra former av energilagring utvecklas och börja säljas. Här erbjuder SaltX en lösning som är effektiv både vad gäller lagringskapacitet och kostnader.

I början av 2017, när ni tog in cirka 100 mkr, sa ni att pengarna skulle räcka till att bli kassaflödespositiva. Vad gick snett?
Ingenting har gått snett. Däremot kan vi konstatera att det tagit längre tid att utveckla de applikationsområdena som vi arbetade – och fortfarande arbetar -med tillsammans med våra partners.

I och med att vi tagit beslut om en fokuserad strategi som bygger på att aktivt driva på utveckling och försäljning av storskalig energilagring – EnerStore – blir en konsekvens att den fortsatta utvecklingen av våra andra applikationsområden – SunCool, HeatBoost och VerdAcc – kommer att förändras en del och vi väljer att lägga det fortsatta utvecklingsarbetet för dessa applikationsområden inom det vi kallar SaltX Labs. 

SaltX Labs är en plattform som innebär att vi stöttar partnerbolagen såsom NSECT (SunCool), Rheem (HeatBoost) och MCC (VerdAcc) i deras produktutveckling, men att ansvaret att driva utvecklingen ligger hos dem. Vi brukar likna detta sätt att arbeta med hur Intel jobbar mot datortillverkare att integrera deras komponenter. Mer detaljer hur SaltX Labs fungerar beskrivs i det kommande prospektet.

Vad ska ni använda pengarna till?
Vi kommer att fokusera på två segment inom EnerStore: Första prioritet är den lösning som vi gör i pilotprojektet med Vattenfall i Berlin där vi lagrar överskottsel från vindkraft i form av termisk energi, som sedan kan användas som fjärrvärme. Vi kommer att ta denna referensanläggning och marknadsföra lösningen aktivt i våra tre målmarknader – Tyskland, USA och Kina. 

Vi kommer vidare att vidareutveckla detta koncept för att visa hur EnerStore kan lagra värme och att omvandla den till ånga för värme eller driva en turbin som genererar elektricitet. En mer utförlig beskrivning av detta återfinns i prospektet.

Vilka är kunderna?
De som använder förnybar energi och vill sänka sina kostnader genom att lagra energi. Dessa är ofta energibolag men kan också vara företag, industrier med fastigheter och byggnader som använder mindre nät – så kallade micro-grids – där man går över till förnybar energi. Allt fler stora företag såsom Apple, Google och Volvo gör nu långsiktiga åtagande att gå över till helt fossilfri verksamhet och tillverkning. Då behövs storskalig energilagring, särskilt då litium-jonbatterier blir för dyra. 

Ska jag tolka det som att ni ser litium-jon batterier som en konkurrerande lösning?
Nej, som vi sagt tidigare är det snarare ett komplement: batterier är bra för utjämning i näten under kortare perioder, oftast minuter och maximalt upp till en timme eller två. SaltX tar vid när energin ska lagras under längre tid, från 6 – 10 timmar upp till 36 timmar. Här bedömer vi att SaltX erbjuder den mest konkurrenskraftiga lösningen på marknaden vad gäller kostnad och effektivitet.

Hur skulle du beskriva att SaltX har utvecklats verksamhetsmässigt?
Vi har mognat kommersiellt – och har nu en tydlig strategi för hur vi steg för steg ska bygga upp och genomföra vår försäljning. Samtidigt har vi förstärkt vår organisation, vilket innebär att vi har rätt kompetens för att lansera EnerStore.

Ni väljer nu att nästan helt fokusera på EnerStore. Varför?
Vi ser att den tveklöst största kommersiella potentialen är för storskalig energilagring. Vi bedömer att en huvudsaklig del av våra framtida intäkter kommer från EnerStore och en mindre del från våra övriga applikationsområden.

När bedömer du att EnerStore börjar säljas?
När pilotprojektet som vi arbetar tillsammans med Vattenfall är klart, går vi in i kommersiell lanseringsfas, vilket vi räknar med kan ske under 2019.

Hur beroende är ni av att Vattenfall väljer att fortsätta satsa på EnerStore?
Vi är inte beroende av att Vattenfall fortsätter tillsammans med oss efter pilotprojektet. Dels är det ytterligare energibolag med i projektet, dels för vi ingående diskussioner med ett stort antal energibolag och företag som följer pilotprojektet. Det viktiga är att det blir tydligt för marknaden att vår lösning för energilagring fungerar storskaligt. 

Men självklart ser vi gärna att Vattenfall går vidare med oss efter pilotprojektet och beställer en fullskalig anläggning. Det är det som är målet, och det som vi arbetar för. 

Vad händer om Vattenfall väljer att avsluta eller fördröja satsningen på EnerStore?
Vi vill som sagt att Vattenfall ska fortsätta. Men vi står och faller inte med dem. 

Det viktiga med Vattenfall-projektet är att det blir tydligt för omvärlden, inklusive andra potentiella kunder, att vår lösning för energilagring fungerar storskaligt. 

De andra applikationsområdena prioriteras ned – varför?
Det är en rent kommersiell bedömning att vi fokuserar på storskalig energilagring. I praktiken kan vi ta tillvara de kommersiella intressen som finns för övriga applikationsområden genom SaltX Labs, eftersom det här handlar om att stödja våra partners och kunder i deras produktutveckling. SaltX Labs är en bra miljö och plattform för att fortsätta utveckla och kommersialisera dessa applikationer.  

Varför har ingen av dessa applikationsområden tagit fart?
Vi kan bara konstatera att det tagit längre tid än vad vi trott. Det beror främst på att våra partners och kunder, som är ytterst ansvariga för att driva på utvecklingen av dessa applikationsområden, har behövt mer tid innan de lanserar sina produkter med vårt nano-coatade salt.

Våra partners och kunder är ofta stora organisationer och de rapporterar ett fortsatt stort intresse för vår lösning. Vi kan tyvärr inte bestämma i vilken takt som kunderna väljer att utveckla och sedan lansera sina produkter. Vår roll är att stötta dem helhjärtat i produktutvecklingen och sedan sälja vårt nano-coatade salt till dessa kunder. 

Vad händer med solfångarordern från SunAct i Ghana? 
Vår lösning borde vara idealisk för afrikanska solrika länder med dålig el-försörjning. Det lokala intresset är mycket stort. Dock är banksystemet i Ghana i dåligt skick och denna typ av hälsoinvesteringar, som mycket annat, beroende av internationellt finansieringsstöd. Jag är nu mer skeptisk än tidigare till att finansieringen kan säkerställas i närtid, vilket är en förutsättning för affären.  

Apropå SunAct, det florerar rykten och spekulationer om att SaltX grundare Göran Bolin skulle vara ägare eller involverade i SunActs styrelsen. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte. Varken Göran eller SaltX anställda har idag några relationer till SunAct som gör att det kan uppstå intressekonflikter. Det har inte heller skett några transaktioner av närståendekaraktär vid sidan av de SaltX redogjort för.

Det känns som det finns många utmaningar – vad är det som talar för att SaltX ska lyckas?
Jag ser dessa utmaningar som möjligheter. Med stora, välrenommerade partners, världspatenterad teknologi och ett starkt team har vi goda förutsättningar att lyckas ta en del av den globala energilagringsmarknaden.

Nu tar ni in drygt 100 mkr i nytt kapital i en företrädesemission – något Du vill kommentera?
Jag är nöjd med att vi skapat en bra struktur för denna kapitalanskaffning med stöd av våra två största aktieägare, Industrifonden och Skirner, som deltar i emissionen och en grupp investerare som garanterar återstående del av emissionen. Därmed är beloppet säkrat innebärande att varje aktieägare kan vara trygga med att överväga teckning av sin andel. Vi hoppas att alla kommer att vilja deltaga och vi har även skapat utrymme för fler aktier och mer kapital om intresset skulle bli stort.

Stockholm, 2018-10-25