Skip to content

Sista dag för handel i Betald TeckningsUnit (BTU) är den 14 januari

Stockholm, 11 januari 2019 Sista dag för handel med BTU i SaltX Technology Holding AB (publ) ("SaltX" eller "Bolaget") är den 14 januari i samband med att emissionen registrerats och omvandling till aktier och teckningsoptioner sker genom Euroclears försorg. Omvandlingen väntas vara genomförd 18 januari och samma dag förväntas handeln inledas med teckningsoptioner på NASDAQ First North Premier Stockholm.

Riktad emission till garanter 
Bolagets styrelse avser fatta beslut om en riktad nyemission av units med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt om 600 TSEK med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 14 november 2018. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av units. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i units för sina garantiåtaganden.

Villkor för emissionen 
Varje unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i SaltX med 109 091 aktier till 72 595 443 aktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,15 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under emissionen öka antalet aktier med 54 545 stycken. Detta motsvarar en utspädning om 0,08 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget. Totalt kan således utspädning uppgå till 0,23 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget. Teckningskursen är satt till 5,50 SEK per unit vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen. Betalning kommer ske genom kvittning av de fordringar som emissionsgaranterna har på Bolaget grundat på sina garantiåtaganden. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Antal teckningsoptioner och utspädning
Företrädesemissionen och ovanstående riktade emission avsåg units bestående av aktier och teckningsoptioner. Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie TO6 uppgår till 14 755 993 som vid fullt utnyttjande skulle öka antal aktier med 7 377 997, motsvarande en utspädning om 10,2 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

********************************************

Om SaltX Technology

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB,
08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Ladda ner PDF

Release