Skip to content

Hållbarhetsarbete

Vision

SaltX arbete med hållbarhetsfrågor är en naturlig och långsiktig del i verksamheten. Det är även en förutsättning för att uppnå bolagets mål – att skapa tekniklösningar som främjar klimatet. 
Bolaget strävar efter att bli en betydande aktör inom grön och hållbar teknikutveckling.
Verksamheten utvecklas därför kontinuerligt för att möta dagens och morgondagens utmaningar och behov.
Att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet innebär att på ett ansvarsfullt och innovativt sätt skapa långsiktiga lösningar ur både klimatmässiga och ekonomiska perspektiv – allt i syfte att främja en god samhällsutveckling.  

Hållbart erbjudande

SaltX teknik ska bidra till den mångfald av industriella lösningar som behövs för att klimat- och hållbarhetsfrågan inte ska bli ohanterlig för planeten och människor.
Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda hållbar teknik som ska göra nytta för kunder, klimat och samhälle. Genom att kontinuerligt utvecklas strävar vi efter att göra en faktisk skillnad för klimatet så vi kan bidra till en hållbar utveckling och tillväxt – nu och i framtiden.  
SaltX vill vara en del i att den negativa klimatförändringen ska stoppas och att ett modernt samhälle med god ekonomisk utveckling kan blomstra utan att förstöra naturen. 

Miljö- och klimatansvar

SaltX arbetar med en tydlig medvetenhet kring klimat- och hållbarhetsfrågor. I det dagliga arbetet tar det sig uttryck i en förståelse för vad som behöver göras för att klimat, människa och samhälle ska må bra.  Detta genomsyras i alla åtaganden som görs.  Vi strävar efter att arbeta med cirkulära och resurseffektiva metoder, som ska ha en positiv påverkan på hälsa, miljö och klimat – både internt och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.  

Samhällsansvar 

SaltX anställda har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Vi arbetar aktivt för att vår arbetsplats ska präglas av jämställdhet, mångfald och respekt för varje medarbetare.
Vi har en vision om att ha en så jämn könsfördelning som möjligt bland våra anställda.
Vår arbetsmiljö ska vara utvecklande och ska erbjuda en god balans mellan fritid och arbete.  Alla våra medarbetare tar gemensamt ansvar över att SaltX bedriver en långsiktig och hållbar utveckling inom grön och hållbar teknik, och man ska arbeta proaktivt för att bibehålla denna i verksamheten. 

Förbättringsarbete
SaltX arbetar ständigt för att förbättra och utveckla verksamheten för att nå de mål som verksamheten har.

En viktig del i vår utvecklingsresa är att vara uppmärksam på förväntningar och reaktioner från omvärlden, vilket hjälper oss att utvärdera vårt arbete för att i slutändan ta oss mot vårt mål – att skapa tekniklösningar som främjar klimatet.