Skip to content

Bolagsstämmor

Årsstämma 2024
Dokument och information inför och efter årsstämma 2024.
Årsstämma 2024 planeras till tisdagen den 25 april 2024 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Västertorpsvägen 135, Hägersten. Kallelse till stämman kommer att utfärdas senast fyra veckor före stämman. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit till bolaget senast måndagen den 7 mars för att kunna tas in i kallelsen.
Årsstämma 2023
Årsstämma 2023 planeras till tisdagen den 25 april 2023 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Västertorpsvägen 135, Hägersten. Kallelse till stämman kommer att utfärdas senast fyra veckor före stämman. En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit till bolaget senast måndagen den 7 mars för att kunna tas in i kallelsen.
Extra bolagstämma 2022
Dokument och information inför och efter extra bolagsstämma 2022.
Dokument
Årsstämma 2022
Dokument och information inför och efter årsstämma 2022. Årsstämman 2022 är planerad till måndagen den 25 april 2022 klockan 15.00 i bolagets lokaler. Kallelse till mötet kommer att ske senast fyra veckor före mötet. En begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman måste ha kommit bolaget tillhanda senast måndagen den 7 mars för att kunna tas med i kallelsen.
Årsstämma 2021
Dokument och information inför och efter årsstämma 2021. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 22 april 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt vad som föreskrivs i kallelsen till årsstämman.
Årsstämma 2020
Dokument och information inför och efter årsstämma 2020.
 
Åtgärder med anledning av covid-19 (coronaviruset)
Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har regeringen infört tillfälliga begränsningar av vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antalet sociala kontakter begränsas. Till följd av detta har styrelsen beslutat att aktieägarna i SaltX ska kunna utöva sin rösträtt per post innan årsstämman med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet med styrelsens beslut är att minska antalet personer som samlas i stämmolokalen, samtidigt som aktieägarnas möjlighet till inflytande tillvaratas. Styrelsen uppmuntrar därför aktieägarna att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten att poströsta innan årsstämman.  
Poströstning
Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2020 och anmäla sitt deltagande vid årsstämman på det sätt som föreskrivs i kallelsen, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt här på SaltX hemsida. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till SaltX via post till Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten eller via e-post till investors@saltxtechnology.com. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 22 april 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.  
Övriga åtgärder med anledning av covid-19 (coronaviruset)
Med anledning av coronaviruset kommer SaltX att vidta åtgärder vid stämman för att begränsa risken för smittspridning. Detta innebär att förtäringen i samband med stämman utgår, att verkställande direktörens anförande kommer att vara kortfattat och att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som inte är aktieägare. Aktieägare ombeds att hålla sig uppdaterade via bolagets hemsida och aktieägare som anmäler sitt deltagande kommer att erhålla relevant information. Med hänsyn till smittorisken avråder SaltX från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning enligt ovan.
Extra bolagstämma 2019
Dokument och information inför och efter extra bolagsstämma 2019.
Dokument
Årsstämma 2019
Dokument och information inför och efter årsstämma 2019
Extra bolagsstämma 2018
Dokument och information inför och efter extra bolagsstämma 2018
Dokument
Läs mer om emissionen här…
Årsstämma 2018
Dokument och information inför och efter årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Årsstämman 2017 ägde rum torsdagen den 20 april 2017 kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm. Dokument inför och efter årsstämma 2017
Årsstämma 2016
Dokument inför och efter årsstämma 2016.
För historiska fakta och pressreleaser gällande WYA Holding AB/Anodaram AB hänvisar vi till ANODARAM.SE
Extra bolagsstämma 2015

Dokument och information inför och efter extra bolagsstämma i WYA Holding AB (publ) fredagen den 18 december 2015 med beslut om namnbyte och avveckling av verksamheten m m.