Skip to content

Incitamentsprogram

Vid årsstämma den 25 april 2022 beslutades om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i SaltX-koncernen. Totalt 738 000 teckningsoptioner har överlåtits till sådana nyckelpersoner. Resterande 2 262 000 teckningsoptioner har makulerats enligt beslut av bolagets styrelse. Varje teckningsoption ger, efter omräkning med anledning av bolagets förträdesemission under 2023, rätt att under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 teckna 1,04 aktier av serie B i bolaget till en teckningskurs om 5,66 SEK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 61 401,60 SEK vid fullt utnyttjande av samtliga 738 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionsvillkoren innehåller sedvanliga omräkningsvillkor.