Skip to content

Incitamentsprogram

Vid årsstämma den 25 april 2022 beslutades om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelpersoner i SaltX-koncernen. Totalt 738 000 teckningsoptioner har överlåtits till sådana nyckelpersoner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 teckna en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 5,88 SEK, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 59 040 SEK vid fullt utnyttjande av samtliga överlåtna teckningsoptioner. Teckningsoptionsvillkoren innehåller sedvanliga omräkningsvillkor.