Skip to content

Valberedning

Principer för valberedning

Beslutade vid årsstämma 2017
Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant, vara adjungerad till valberedningen, och har som uppdrag att kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen.

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ersättare. I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid årsstämman,
  • förslag till styrelse och styrelseordförande,
  • förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,
  • förslag, utarbetat i samarbete med Bolagets revisionsutskott, om sådant förekommer, till revisorer,
  • förslag till arvode till revisorn.

Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande över sitt förslag till styrelsens sammansättning. I det motiverade yttrandet ska man särskilt motivera sitt förslag mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

För mer information, kontakta:
Valberedningen på e-mail: investors@saltxtechnology.com

eller på adress:

SaltX Technology Holding AB
Attention: Valberedningen
Västertorpsvägen 135, 129 44 Hägersten.

Valberedning hittas under fliken för årets Årsstämma
Länk till Bolagsstämmorna