Skip to content

Emission 2018

Företrädesemission 2018

SaltX ökar takten för satsning på storskalig energilagring och genomför garanterad nyemission om 80 mkr

 

Marknaden för storskalig energilagring ökar kraftigt. SaltX Technology accelererar därför satsningen på verksamhetsvertikalen EnerStore baserat på projektet med Vattenfall. Styrelsen föreslår därför en företrädesemission om högst 80 miljoner kronor, som är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

Prospekt

Läs här

Informationsfolder till emission

Läs här

Pressmeddelande

Läs här

Dokument

Erbjudandet i korthet

  • Totalt uppgår företrädesemissionen till högst 80,6 mkr före emissionskostnader genom emission av högst 14 646 902 Units.
  • En Unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO6.
  • Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 21 november 2018.
  • Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit i företrädesemissionen.
  • Teckningskursen i företrädesemissionen är 5,50 kr per Unit, motsvarande en teckningskurs om 5,50 kr per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • 100 procent av det totala emissionsbeloppet har säkerställts genom teckningsförbindelser från Stiftelsen Industrifonden och Skirner AB samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium.
  • Teckning i företrädesemissionen kan ske under perioden från och med den 23 november 2018 till och med den 7 december 2018.
  • Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen per aktie är 13 kr. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 kan äga rum under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 oktober 2021. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 95,2 mkr.
  • Styrelsen föreslås att bemyndigas att fatta beslut om emissioner av Units utan företrädesrätt för att möjliggöra ersättning till emissionsgaranter.
Carl-Johan Linér

Chief Executive Officer

cj.liner@saltxtechnology.com +46 70 532 08 08
Harald Bauer

Chief Finance Officer

harald.bauer@saltxtechnology.com +46 70 810 80 34