Skip to content

Ansvarsfriskrivning

Tillgång till informationen på denna del av SaltX Technology Holding AB (publ):s webbplats ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Belarus, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Kanada, Ryssland, Schweiz, Sydkorea, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.