Skip to content

Företrädesemission 2023

Företrädesemission 2023

Styrelsen för SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 augusti 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2023, beslutat om en nyemission av aktier av serie B om cirka 69 MSEK före avdrag för emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 87 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att stärka SaltX kassa för fortsatt utveckling och marknadsföring av Bolagets teknologi för elektrifiering av högtemperaturprocesser.

Sammanfattning av Företrädesemission

  • Företrädesemissionen genomförs huvudsakligen i syfte att stärka SaltX kassa för fortsatt utveckling och marknadsföring av Bolagets teknologi för elektrifiering av högtemperaturprocesser.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 69,0 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka förväntas uppgå till sammanlagt cirka 5,3 MSEK.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,90 SEK per aktie.
  • Den som på avstämningsdagen den 7 september 2023 är aktieägare i SaltX kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Sista dag för handel i SaltX aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 september 2023.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 36 330 699 aktier av serie B. 
  • En (1) befintlig aktie i SaltX berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier i Företrädesemissionen. 
  • Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 11 september 2023 till och med den 25 september 2023. 
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 21,4 MSEK, motsvarande cirka 31,0 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets två största aktieägare, Industrifonden och SMA Mineral AB.
  • Bolaget har vidare erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 38,6 MSEK från Industrifonden, SMA Mineral AB och en extern investerare, motsvarande cirka 55,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till cirka 86,9 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarade totalt cirka 60,0 MSEK.

 

Pressmeddelanden

SaltX beslutar om en företrädesemission om cirka 69 MSEK

SaltX offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

 

Dokument

Prospekt

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2022

Kvartalsrapport 2 2023

Instruktion för teckning

 

Teckning

Länk till Nordic Issuings hemsida

Länk till teckningen

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

5 september 2023

Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

6 september 2023

Avstämningsdag i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

7 september 2023

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

7 september 2023

Handel med teckningsrätter

11 september – 20 september 2023 

Teckningsperiod

11 september – 25 september 2023

Handel med betald tecknad aktie (BTA)

11 september – 9 oktober 2023

Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

26 september 2023