Skip to content

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning

SaltXs bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagets bolagsordning samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har SaltX också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Bolagsstyrningen baserar sig också på Nasdaq First North Stockholm’s Rule Book, Svensk kod för bolagsstyrning ”Koden”, god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga lagar och regler. SaltX tillämpar Koden sedan den 25 april 2019.

Bolagsstyrningsrapport 2023