Skip to content

Utdelningspolicy

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen och utbetalning ombesörjs av Euroclear.

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i SaltX Technology är beroende av ett antal faktorer, som resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först när långsiktig lönsamhet kan förutses, kan utdelning ske till aktieägarna. Under det närmsta året förväntas det inte bli aktuellt med utdelning, utan tillgängliga medel kommer att användas för fortsatt expansion. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som beslutas av bolagsstämman.

Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie. Om aktieägare inte kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. SaltX Technology tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.