Skip to content

Riskfaktorer

All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är förenat med risker. Risker som hanteras väl kan innebära möjligheter och värdeskapande, medan det motsatta kan medföra skador och förluster.

Riskhantering är en viktig del av styrningen och kontrollen av Bolaget. SaltX Technologys riskhantering täcker strategiska risker, operativa risker, risker för att inte efterleva lagar och regler, och risker för fel i Bolagets rapportering, inklusive den finansiella rapporteringen.

Riskerna kan delas in i marknadsrelaterade, rörelserelaterade och finansiella risker. Det sker ett kontinuerligt arbete med att identifiera alla förekommande väsentliga risker och att bedöma hur de ska hanteras.

  • Marknadsrelaterade risker hanteras främst på styrelse och ledningsnivå.
  • Rörelserelaterade risker hanteras företrädesvis på ledningsnivå.
  • Funktionsspecifika risker hanteras inom respektive funktion.
  • Juridiska risker hanteras främst på ledningsnivå i samarbete med externa jurister och rådgivare samt vid behov på styrelsenivå.
  • Risker avseende den finansiella rapporteringen hanteras främst på ledningsnivå av Bolagets verkställande direktör i samarbete med externa rådgivare.
  • Finansiella risker hanteras huvudsakligen på styrelse- och ledningsnivå.

De risker som beskrivs nedan är inte inbördes rangordnade och beskrivningen gör inte anspråk på att vara komplett.

 

Marknadsrelaterade risker

Politiska och regulatoriska risker SaltX Technology har försäljning på ett antal marknader. Förändringar i lagar och regler, som tullregleringar, exportregleringar och andra lagar och regler i länder där Bolaget är verksamt och där dess produkter säljs, kan påverka verksamheten.

 

Globala ekonomiska förhållanden och trender

SaltX Technologys försäljning är till viss del beroende av den globala konjunkturen. En utdragen konjunkturnedgång med minskad vilja till konsumtion hos konsumenterna skulle kunna medföra en minskning av efterfrågan på Bolagets teknologi. Samtidigt sker stora satsningar på att minska klimatpåverkan på jorden. Det globala klimatavtal, som tecknades i december 2015 i Paris, borgar för utsläppsminskning med hållbara och mer energieffektiva lösningar samt användning av förnyelsebar energi, vilket gynnar SaltX Technologys utveckling.

 

Konkurrens

Idag bygger Bolagets position delvis på att SaltX-teknologin är unik och skyddad av patent. Det finns en risk att något företag lanserar en konkurrerande teknologi som är bättre och/eller billigare än SaltX, eller att konkurrenter har starkare marknadsposition. Detta skulle potentiellt kunna förändra förutsättningarna för SaltX Technologys expansion.

 

Tekniska risker

SaltX-teknologin är ny på marknaden och det finns en risk att svagheter eller problem med denna teknologi hittills inte har upptäckts, och att dessa svagheter eller problem endast kan åtgärdas till en betydande kostnad. Marknaden för värme och kylaprodukter i vilken SaltX-teknologin integreras förväntas även i framtiden genomgå teknikskiften och utsättas för föränderliga marknadstrender. Utvecklingen och integrationen av teknologin kan medföra tekniska problem som gör att det tar längre tid än planerat innan nya produkter med SaltX når marknaden och att kostnaderna för Bolaget kan bli högre än beräknat, både till följd av ökade kostnader under utvecklingsfasen och försenad marknadsintroduktion. Om Bolagets kunder och partners skulle misslyckas med att utveckla och lansera produkter baserade på det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs finns även risk för att värdet på Bolagets tillgångar behöver revideras.

 

Bolagsspecifika risker
Förmåga att hantera tillväxt

SaltX Technologys verksamhet väntas växa kraftigt genom en ökad efterfrågan på Bolagets teknologi, vilket kommer att ställa höga krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. Bolaget har idag en liten organisation. Om Bolaget inte lyckas anpassa sin organisation, sina processer och sin kapacitet till en ökad efterfrågan kan detta komma att få negativa effekter på Bolagets omsättning, resultat och finansiella ställning.

 

Marknadsacceptans av nyutvecklade produkter med ny teknologi

SaltX Technology avser att löpande, genom samarbetspartner, utveckla och lansera nya produkter på marknaden. Det finns alltid risk för att nya produkter inte mottas av marknaden på ett positivt sätt, eller att konkurrerande produkter eller lösningar som lanseras av andra aktörer får bättre genomslag.

 

Produktansvar

SaltX Technology kommer inte ha någon egen tillverkning av komponenter eller produkter för slutkund och därför inte omfattas av något traditionellt produktansvar.

Det finns fortfarande ett ansvar att SaltX-materialet ska fungera enligt kundernas specifikation vad gäller prestanda och kvalitet, samt att det är säkert att integrera. Produktansvaret ligger hos SaltX Technologys kunder.

 

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

SaltX Technologys framtida utveckling är beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt Bolagets förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det bli svårt att fullfölja affärsstrategin.

 

Kunder och samarbetsavtal

SaltX Technologys försäljning av SaltX-material, licenser och konsulttjänster sker i egen regi direkt gentemot stora OEM-kunder och partners. Dessa OEM-partners är viktiga för Bolagets framtida utveckling eftersom de täcker marknader som SaltX-teknologin appliceras på. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka SaltX Technology har tecknat eller kommer att teckna avtal kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. Det kan inte garanteras att existerande avtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga eller att det inte kommer att förekomma förändringar i ingångna avtal.

 

Change of control

I vissa av ClimateWells avtal med leverantörer och kunder finns s.k. change of control-klausuler, som skulle kunna ge rätt för motparten att säga upp avtal på grund av den ägarförändring som sker i ClimateWell. Det finns inte några indikationer på att motparterna kommer att utnyttja rättigheten till uppsägning av avtal på grund av ägarförändringen, men skulle så bli fallet skulle detta kunna få en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.”

 

Kvalitetsfrågor

Som alla företag som utvecklar en helt ny spjutspetsteknologi och befinner sig i ett relativt tidigt skede har SaltX Technology en utmaning att testa teknologin över tid för att verifiera dess stabilitet, funktion och prestanda håller över hela livslängden för den produkt som SaltX-teknologin ska integreras. SaltX Technology har och kommer att investera mycket resurser för att göra olika accelererade tester av SaltX-materialet såsom korrosion och temperaturcykelvariationer. Det finns inga garantier för att nya problem inte kommer att uppstå antingen med befintliga eller kommande produkter. Det finns en risk att sådana problem kan påverka företagets försäljning och resultat negativt.

 

Immateriella rättigheter

SaltX Technologys immateriella rättigheter skyddas främst genom patentansökningar, avtal och lagstiftning till skydd för företagshemligheter. SaltX Technology har inneliggande patentansökningar inom 10 patentfamiljer riktade mot såväl produkter, deras användning som produktionsprocesser för tillverkning av produkterna. SaltX Technology har även skyddat varumärkena SaltX och SaltX Technology. SaltX Technologys teknologi säljs idag under varunamnen SaltX. Bolagets tillväxt och framgång är till stor del beroende av Bolagets patent. Det finns en risk att det finns svagheter eller problem med dessa patent, eller att Bolaget gör intrång i andra patent. Det kan inte uteslutas att sådana problem endast kan åtgärdas till betydande kostnad eller riskera Bolagets framtid.

Intrång i Bolagets immateriella rättigheter, eller Bolagets intrång i andra bolags immateriella rättigheter, skulle kunna försämra konkurrensförmågan eller på annat sätt skada Bolagets verksamhet. Det kan visa sig nödvändigt för Bolaget att inleda rättsprocesser för att skydda sina immateriella rättigheter. Sådana rättsprocesser skulle kunna bli betungande och kostsamma och det finns ingen garanti för att Bolaget vinner en sådan process.

Utöver sin patenterade teknologi använder SaltX Technology eget kunnande och företagshemligheter som inte skyddas av patent. SaltX Technology strävar efter att skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det föreligger emellertid ingen garanti att sådana avtal skyddar mot offentliggörande av konfidentiell information, rätten för anställda, konsulter och samarbetspartner till immateriella rättigheter eller att avtalen ger tillräcklig påföljd vid avtalsbrott. Dessutom kan SaltX Technologys affärshemligheter på annat sätt bli kända eller utvecklas självständigt av konkurrenter.

 

Beroende av leverantörer

För att SaltX Technology ska kunna leverera SaltX-teknologin är Bolaget beroende av att råvaror, produkter och tjänster från tredje part uppfyller överenskomna krav avseende exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid. SaltX Technology är också beroende av sina kunder och externa parter för tillverkning av produkterna i vilka SaltX är integrerat. Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att SaltX Technologys leverans av SaltX material försenas, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning.

 

Risker avseende den finansiella rapporteringen

De väsentligaste riskerna för fel i den finansiella rapporteringen avser främst redovisat värde på immateriella anläggningstillgångar. Om redovisat värde av dessa tillgångar visar sig avvika från verkligt värde kan detta medföra nedskrivningsbehov, vilket skulle få negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning.

 

Finansiella risker

SaltX Technology utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom ränterisk, valutarisk, prisrisk, kreditrisk och finansierings- och likviditetsrisk. SaltX Technologys finansiella risker bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

 

Finansieringsrisk och likviditetsrisk

Finansieringsrisk avser risken att refinansiering av förfallande lån försvåras eller blir kostsam och att Bolaget därmed får svårt att fullfölja sina betalningsåtaganden. Likviditetsrisk avser risken att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden då de förfaller. SaltX Technology hade per den 31 december 2015 skulder till Energimyndigheten om 25 miljoner kronor, se sid 30 för mer information.

Det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att behöva ytterligare kapitaltillskott fram till dess att verksamheten når break-even med ett positivt resultat och kassaflöde och det finns inga garantier för att ett sådant kapitaltillskott kan anskaffas överhuvudtaget och inte heller att det kan ske till fördelaktiga villkor.

 

Valutarisk

SaltX Technology opererar på en global marknad med delar av försäljning, bidrag och inköp i andra valutor än SEK. Viss försäljning, bidrag och inköp sker primärt i EUR och USD, men även andra valutor förekommer. Förändringar i värdet på SEK i förhållande till andra valutor kan därmed komma att få såväl positiva som negativa effekter på Bolagets resultat och finansiella ställning.

 

Risker relaterade till aktien

Ägare med betydande inflytande

Ett fåtal investerare kommer genom sitt ägande att ha möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande i ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av tillgångar och andra företagstransaktioner.

Detta inflytande kan vara till nackdel för aktieägare vars intressen skiljer sig från storägarnas intressen. Även andra ägare kan komma, beroende på hur ägarförhållandena i SaltX Technology kommer att se ut, att inneha eller senare skaffa sig innehav av sådan storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Bolaget.

 

Begränsad likviditet i SaltX Technologys aktie

Förutsättningarna för god likviditet i SaltX Technologys aktie är goda då Bolaget vid fullbordad apportemission kommer att ha cirka 5 000 aktieägare. Det kan föreligga en osäkerhet kring aktiemarknadens intresse för SaltX Technologys aktie och om en aktiv och likvid handel inte utvecklas i aktien kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja större poster inom en kortare period utan att påverka priset för aktien.

 

Fluktuationer i aktiens pris

En investering i SaltX Technology är förknippad med risk. Kursen i SaltX Technology-aktien kan fluktuera över tid och det finns inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknadens generella utveckling och utvecklingen för SaltX Technologys aktie beror delvis på en rad faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det en risk att en investerare drabbas av en förlust vid avyttringen av sitt innehav.